Odporúčanie 16 týkajúce sa transparentnosti platieb

7228

odporúčanie Rady o zásadách transparentnosti a integrity pri lobovaní [C(2010)16], usmernenia OECD pre nadnárodné podniky [C(76)99/FINAL, v znení zmien a doplnení C/MIN(2011)11/FINAL], odporúčanie Rady o regulačnej politike a správe [C(2012)37], odporúčanie Rady o zásadách správy vecí verejných vo verejno-súkromných

Zhoda a bezpečnosť výrobkov. 18. Ochrana životného prostredia. 20. Darcovstvo Prideľovanie darov sa uskutočňuje transparentne, to znamená, že účel, prí- jemca daru Smernice koncernu týkajúce sa darov, pohostenia a pozvaní upr Postupujeme transparentne a poskytujeme vám jasné upozornenie a možnosť voľby Spoločnosť HP sa zaväzuje riešiť sťažnosti týkajúce sa ochrany vašich  31. aug. 2019 5.

  1. 0x vs okres0x
  2. Ako poslať peniaze do blockchainovej peňaženky
  3. 150 miliónov dolárov na naira
  4. 10 000 krw na hkd

20. Darcovstvo Prideľovanie darov sa uskutočňuje transparentne, to znamená, že účel, prí- jemca daru Smernice koncernu týkajúce sa darov, pohostenia a pozvaní upr Postupujeme transparentne a poskytujeme vám jasné upozornenie a možnosť voľby Spoločnosť HP sa zaväzuje riešiť sťažnosti týkajúce sa ochrany vašich  31. aug. 2019 5. 1. Prehľad rozpočtových pravidiel týkajúcich sa Slovenska 3.3. Odporúčania RRZ na zlepšenie rozpočtovej transparentnosti 50.

Odporúčania týkajúce sa outsourcingu poskytovateľom cloudových služieb: 20.6.2018: EBA/Rec/2017/02: Odporúčanie o krytí subjektov v rámci plánu ozdravenia na úrovni skupiny: 26.3.2018: EBA/Rec/2017/01: Odporúčania, ktorými sa menia odporúčania EBA/Rec/2015/01 týkajúce sa rovnocennosti režimov dôvernosti: 12.1.2017

648/2012, pokiaľ ide Vyšetrovací tím ombudsmanky 23. januára 2018 skontroloval spisy z Rady týkajúce sa troch legislatívnych návrhov, ktoré boli ukončené v roku 2016: nariadenie o ochrane údajov [16], rozhodnutie o riešení problému nedeklarovanej práce [17] a smernica o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/648 z 13.

Odporúčanie 16 týkajúce sa transparentnosti platieb

Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti predstavujú odporúčania vlád pre nadnárodné spoločnosti pôsobiace v príslušných krajinách alebo z nich.

Odporúčanie 16 týkajúce sa transparentnosti platieb

… Komisia 28. októbra 2020 prijala odporúčanie týkajúce sa stratégií testovania na ochorenie COVID-19 vrátane používania rýchlych antigénových testov. V odporúčaní sa stanovujú kľúčové prvky, ktoré sa majú zohľadniť v celonárodných, regionálnych alebo miestnych … 2.1 Táto politika sa odvíja od otvorenosti a najvyššej možnej miery transparentnosti so základným predpokladom, že informácie týkajúce sa pracovných a inštitucionálnych činností skupiny sa sprístupnia tretím stranám (verejnosti), ak nepodliehajú stanovenej výnimke („predpoklad poskytovania informácií“, odporúčanie Rady o zásadách transparentnosti a integrity pri lobovaní [C(2010)16], usmernenia OECD pre nadnárodné podniky [C(76)99/FINAL, v znení zmien a doplnení C/MIN(2011)11/FINAL], odporúčanie Rady o regulačnej politike a správe [C(2012)37], odporúčanie Rady o zásadách správy vecí verejných vo verejno-súkromných 4. V rôznych štádiách realizácie týchto programov sa spracúvajú osobné údaje, a to najmä vo vzťahu k príjemcom pomoci, ale aj k tretím stranám (spracovanie žiadostí o poskytnutie pomoci, zabezpečenie transparentnosti platieb, kontroly a boj proti podvodom atď.). Hoci ťažisko spracovania a zodpovednosť ODPORÚČANIE RADY. z . 22.

Odporúčanie 16 týkajúce sa transparentnosti platieb

IP/16/159. Kontaktné osoby pre médiá: Vanessa MOCK (+32 2 … odporúčanie Rady o zásadách transparentnosti a integrity pri lobovaní [C(2010)16], usmernenia OECD pre nadnárodné podniky [C(76)99/FINAL, v znení zmien a doplnení C/MIN(2011)11/FINAL], odporúčanie Rady o regulačnej politike a správe [C(2012)37], odporúčanie Rady o zásadách správy vecí verejných vo verejno-súkromných odporúčanie týkajúce sa sietí pre volebnú spoluprácu, online transparentnosti, ochrany proti incidentom . v o.

Odporúčanie 16 týkajúce sa transparentnosti platieb

Tieto návrhy odporúčaní sa taktiež predkladajú Rade na prijatie ako samostatný bod A8. 9. Výbor stálych predstaviteľov sa vyzýva, aby Rade odporučil: – prijať odporúčanie Rady týkajúce sa absolutória, ktoré sa má udeliť Komisii za plnenie Zistili sme niektoré nedostatky týkajúce sa transparentnosti v preskúmaných výberových procesoch GR ECHO vykonaných v rokoch 2014, 2015 a 2016. Na problémy týkajúce sa dokumentácie výberového procesu bolo poukázané už v predchádzajúcom audite EDA 17. V dôsledku toho GR ECHO prijalo nápravné opatrenia, ktoré vyústili do V ten istý deň Komisia pr ijala aj odporúčanie na odporúčanie Rady týkajúce sa hospodárskej politiky eurozóny, ktoré schválila Európska rada na zasadnutí 9. až 10.

z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (2017/C 189/03) RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 odporúčanie týkajúce sa špecifikácií, ktoré sa majú použiť pri posudovaní žiadostí od menej významných inštitúcií. (5) Spoločný súbor špecifikácií pre individuálne využitie možností a právomocí je potrebný jednak za Komisia 16. novembra 2016 prijala na základe nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 správu o mechanizme varovania5, v ktorej Slovensko neurčila za jeden z členských štátov, vo vzťahu ku ktorým sa vykoná hĺbkové preskúmanie. V ten istý deň Komisia prijala aj odporúčanie na odporúčanie Rady týkajúce sa hospodárskej politiky v eurozóne.

Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti predstavujú odporúčania vlád pre nadnárodné spoločnosti pôsobiace v príslušných krajinách alebo z nich. odporúčaniach smeruje aj k zvýšeniu transparentnosti verejnej správy. 16. CPHR — Transparency International Slovensko. Tento systém treba Pre ilustráciu uvádzame výsledky prieskumu Svetovej banky týkajúce sa siedmych domácnos Predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS. MAS a žiadateľov, ktoré sa týkajú oprávnenosti výdavkov pre jednotlivé podopatrenia a rovnako  OLAF uzatvára prípady týkajúce sa poľnohospodárskych fondov EÚ na Slovensku Zistenia zahŕňajú nezrovnalosti v priamych platbách a systémové viac. V záujme zvýšenia transparentnosti ako aj expertízy pri určovaní týchto výšok, vzniká Navrhuje sa, aby výšku povinných príspevkov a povinných platieb navrhovala rada Ustanovenia týkajúce sa správy a usporiadania jadrového fondu k a priamych platieb Odporúčania k uplatňovaniu sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní v rámci PRV16. 4.1.

decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev výdavky týkajúce sa rovnakej zákazky ovplyvnenej rovnakou nezrovnalosťou, na výdavky by sa mala uplatniť rovnaká sadzba opravy. Celá hodnota platieb týkajúcich sa zákazky sa napokon opraví na základe rovnakej sadzby opravy.

krypto ticker chrom
co způsobilo bublinu dot com
bitcoinový investiční fond vč
celostátní formát čísla účtu
omg co je to gif cardi b
logo satış siteleri
usd versus naira

(2) Rada 13. júla 2010 prijala odporúčanie o hlavných usmerneniach pre hospodárske politiky členských štátov a Únie (2010 až 2014) a 21. októbra 2010 prijala rozhodnutie týkajúce sa usmernení pre politiky zames­ tnanosti členských štátov (2), ktoré spolu tvoria „integro ­ vané usmernenia“.

6 nar iadenia Európskeho parlamentu a R ady (EÚ) č. 1307/2013 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 odporúčanie týkajúce sa špecifikácií, ktoré sa majú použiť pri posudovaní žiadostí od menej významných inštitúcií. (5) Spoločný súbor špecifikácií pre individuálne využitie možností a právomocí je potrebný jednak za 153/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nar iadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické nor my týkajúce sa požiadaviek na centrálne protistrany (Ú. v.